Rehabilitace tvoří nedílnou součást komplexní péče, kterou našim klientům poskytujeme.

Jejím cílem je především zlepšení respiračních funkcí se snahou převedení pacienta na spontánní ventilaci, prevence vzniku komplikací vznikajících z dlouhodobého upoutání člověka na lůžko a posturální terapie s co nejčasnější vertikalizací pacienta, což zvyšuje jeho šance na propuštění do domácího prostředí.

Fyzioterapeutky se věnují pouze klientům na našem oddělení a jsou jim k dispozici 7 dní v týdnu. První den po přijetí na NIP je provedeno vstupní vyšetření, ve kterém shrnujeme zdravotní stav klienta z rehabilitačního pohledu. V tento den také začíná samotná fyzioterapie dechovou rehabilitací a lehkým protažením končetin. Od druhého dne absolvuje klient rehabilitační péči denně v závislosti na aktuálním zdravotním stavu a stavu vědomí. Při ní využíváme celou škálu metod a postupů, mezi něž patří:

 • bazální stimulace
 • respirační fyzioterapie a míčkování
 • techniky měkkých tkání a mobilizace kloubů
 • kineziotaping
 • léčebná tělesná výchova založená na analytickém podkladu
  • posilování
  • cévní gymnastika
 • léčebná tělesná výchova založená na neurofyziologickém podkladu
  • Vojtova metoda reflexní lokomoce
  • proprioceptivní neuromuskulární facilitace
  • Brunkow a akrální koaktivační terapie

V rámci rehabilitační a ošetřovatelské péče učíme klienty jak zvládnout sebeobsluhu a soběstačnost v rámci lůžka a jeho okolí. Pokud nám to zdravotní stav klienta dovolí, trénujeme chůzi po oddělení i ve venkovním prostředí. V případě, že je nutné, aby klient zvládal v domácím prostředí schody, nacvičujeme také chůzi po schodech.

Neméně podstatnou částí v péči o pacienty je také jejich polohování. Všichni pacienti, kteří nejsou schopni samostatného pohybu, jsou v pravidelných intervalech polohováni, aby nedošlo ke vzniku sekundárních změn.

O Vaše příbuzné se starají:

Mgr. Martina Miklovičová

Mgr. Lucie Odehnalová

Napište nám