Terapeutické metody

Naši zaměstnanci jsou kvalifikovanými profesionály v oblasti provádění rehabilitačních cvičení. Aplikujeme v denním cvičení špičkové rehabilitační postupy, speciálně vytvořené pro jednotlivé diagnózy, a ty přizpůsobujeme potřebám našich pacientů. Díky tomu dokážeme urychlit a zkrátit proces celkového uzdravení.

V rámci rehabilitační a ošetřovatelské péče učíme klienty, jak zvládnout sebeobsluhu a soběstačnost v rámci lůžka a jeho okolí. Pokud nám to zdravotní stav klienta dovolí, trénujeme chůzi po oddělení i ve venkovním prostředí. V případě, že je nutné, aby klient zvládal v domácím prostředí schody, nacvičujeme také chůzi po schodech.

 

Péče je poskytována se zaměřením na spolupráci s rodinami nemocných v souladu s konceptem bazální stimulace. Důraz je kladen jak na zlepšení fyzické kondice pacientů, tak na jejich duševní a sociální pohodu.

Bazální stimulace

 • Koncept funguje na principu stimulace pacienta, aby lépe vnímal své tělo a následně se lépe dokázal zapojit do komunikace s okolím.
 • Nabízí nemocnému jasné, cílené a jemu známé informace (stimuly) o sobě samém, které pro něj byly základní (bazální). Je aplikována s ohledem na postižení, věk, schopnosti a celkový stav nemocného.
 • Bazálně stimulující ošetřovatelská péče využívá komplexní sestavu technik tak, aby došlo k podpoře celkového vývoje u lidí, kteří jsou krátkodobě či dlouhodobě omezeni v komunikaci, vnímání či pohybu.
 • Základními technikami jsou somatická, orální, vestribulární a vibrační stimulace.
 • Právě tyto druhy vnímání poskytují člověku pocit jistoty. Somatické vnímání je zprostředkováno kůží. Vestibulární aparát má schopnost určit polohu v prostoru a uvědomit si pohyb, a vnímání vibrací pomáhá člověku cítit celým tělem procházející chvění, hlasy, tóny, zvuky a toto vše zpracovat.
 • Podněty, které v péči poskytujeme, musí být vysoce individualizované, zohledňující jedinečnost každého člověka, jeho dosavadní zkušenosti a prožitý život. Důležitým faktorem je zapojení někoho z nejbližších osob pacienta do procesu.
 • Základem úspěchu metody je před zahájením terapie pečlivé odebrání autobiografické anamnézy.

Fyzioterapie

* Kašlací asistent je přístroj, který napomáhá mobilizaci a odstraňovaní sekretu z dýchacích cest a stimuluje pacientův přirozený kašel. Hlen zadržovaný v dýchacích cestách představuje pro pacienta na ventilátoru vždy zvýšené riziko zdravotních komplikací. Využitím asistenta kašle snižujeme četnost opakování infekcí dýchacích cest a pozitivně ovlivňujeme léčbu pacienta.

 • Jejím cílem je především zlepšení respiračních funkcí, snaha o převedení klienta na spontánní ventilaci a prevence vzniku komplikací vznikajících z dlouhodobého upoutání na lůžko. Posturální terapie s co nejčasnější vertikalizací klienta zvyšuje jeho šance na propuštění do domácího prostředí.
 • Neméně podstatnou částí v péči o pacienty je také jejich polohování. Všichni pacienti, kteří jsou schopni samostatného pohybu, jsou v pravidelných intervalech polohováni, aby nedošlo ke vzniku sekundarních změn.
 • Pacienti absolvují fyzioterapeutická cvičení denně v závislosti na aktuálním zdravotním stavu a stavu vědomí. Využíváme celou škálu metod a postupů, mezi něž patří:
 • dechové cvičení, míčkování a kašlací asistent*
 • techniky měkkých tkání a mobilizace kloubů
 • kineziotaping
 • léčebná tělesná výchova založená na analytickém podkladu (posilování, cévní gymnastika)
 • léčebná tělesná výchova založená na neurofyziologickém podkladu (Vojtova metoda reflexní lokomoce, Brunkow a akrální koaktivační terapie)

Doplňková terapie

ERGOTERAPIE

 • Terapie „prací“, která pomocí zapojení pacienta do nějaké smysluplné aktivity posiluje obnovení jeho schopnosti zvládnout každodenní činnosti, a zapojit se tak v určité míře do každodenního života.
 • Podporuje duševní pohodu a umožňuje sociální interakci s okolím.

CANISTERAPIE

 • Canisterapie využívá léčebného kontaktu psa s pacientem. Odborný terapeut může pomocí speciálně vycvičeného psa aktivovat jak myšlení, paměť, komunikaci, učení se, tak i hybnost a drobnou motoriku.
 • Nejvyužívanější metodou léčby je polohování, kde pes nahrazuje polštář s mnohem širšími terapeutickými účinky (pes klienta podpírá a díky své teplotě působí na klienta velmi příjemně a spolu s dechem psa se uklidní i dech postiženého).
 • Neméně významná je i podpora spontánních reakcí u pacienta a pocit vzájemného štěstí při doteku a pohlazení.

 

ARTETERAPIE, MUZIKOTERAPIE

 • Spolu s dramaterapií a tanečně-pohybovou terapií patří do kategorie uměleckých (kreativních) terapií, kde se jednotlivé terapie liší svým prostředkem.
 • Umělecké terapie mají klinicky ověřený pozitivní vliv na duševní zdraví a redukují psychosomatické obtíže spojené s dlouhodobou léčbou, čímž podporují léčebný proces.
 • V našich zařízeních praktikujeme terapii výtvarným uměním (tvořivá činnost s výtvarným materiálem) a terapii hudbou, a to vždy s ohledem na naše pacienty a jejich stav. Cílem těchto terapií je redukce psychických či psychosomatických obtíží a (současně) podpora léčebného procesu.
 • Arteterapeutické postupy jsou cíleny jak na kognitivní a emocionální aspekty (sebevyjádření, podpora vývoje, zmírnění úzkosti a harmonizace osobnosti), tak na rozvoj a posílení senzomotorických pohybů (pohyb ruky a vnímání oka) prostřednictvím samostatné výtvarné tvorby.
 • Muzikoterapie má za úkol snížit negativní dopady dlouhodobého pobytu, saturovat psychické a sociální potřeby a aktivizovat uživatele (např. spojením s fyzioterapií) za pomoci hudby a samostatného použití různých hudebních nástrojů.
 • Hudba pozitivně ovlivňuje vegetativní funkce – srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, svalový tonus, motorikutermoregulaci.

 

TERAPIE PŘÍRODNÍMI VLIVY

 • Naši pacienti jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko, proto je pro ně tak běžná věc, jako cítit paprsky na tváři nebo proudící vzduch na kůži, vzácností.
 • Možnost dostat se ven na vzduch mimo čtyři stěny nemocničního pokoje má významný pozitivní vliv na psychickou pohodu člověka.
 • Jsme průkopníci této metody a jako jedni z mála umožňujeme pacientovi pobyt na čerstvém vzduchu mezi zelenými rostlinami.

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Praze, Nymburce, Ostravě a Brně.