Naše služby

Následná intenzivní a dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (NIP a DIOP) uzavírají kruh intenzivní péče. Cílem naší péče je maximální zlepšení stavu pacienta, jeho odpojení od umělé plicní ventilace a jeho překlad na lůžko DIOP, případně do jiného zdravotnického zařízení nebo umístění do domácí péče. Pokud to stav pacientů nedovoluje, poskytujeme nadále specializovanou intenzivní péči. Od často zaměňované paliativy se lišíme právě ve slově intenzivní. Lůžka jsou vybavena moderní přístrojovou technikou zajišťující kontinuální monitoring vitálních funkcí.

                                                                                      

Náš kompletní léčebný proces zahrnuje péči lékařů, specializovaných sester, nižšího zdravotního personálu, fyzioterapeutů a dalších specialistů, jako např. psychiatra/psychologa, neurologa, logopeda, a také doplňkové terapie. Nedílnou součástí léčby je princip bazální stimulace a terapeutická podpora na základě celostní medicíny, které významně urychlují léčebný proces.

NIP

Na oddělení NIP jsou přijímáni pacienti ve stabilizovaném stavu, bez potřeby dalších diagnostických nebo specializovaných léčebných výkonů. Cílem péče je postupné zlepšení celkového stavu a postupné odvyknutí od umělé plicní ventilace, tj. převedení pacienta na spontánní dýchání.

Tato oddělení jsou vybavena ventilátory, monitory, infuzními pumpami, odsávacími systémy, bronchoskopem, polohovacími lůžky s antidekubitními matracemi a rehabilitačními pomůckami, které napomáhají urychlení léčebného procesu. Tyto naše přístroje splňují nejvyšší normy v rámci poskytování intenzivní péče. 

Úkolem následné intenzivní péče je nejen vyřešení zdravotního problému, ale i nácvik sebeobslužných dovedností a snaha o resocializaci pacienta.

 

DIOP

Toto pracoviště poskytuje dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči spontánně ventilujícím pacientům s tracheostomií (chirurgický výkon nebo stav po něm, kdy je průdušnice uměle vyvedena na povrch těla, tj. na přední stranu krku).

U těchto pacientů došlo po překonání akutní fáze onemocnění ke stabilizaci zdravotního stavu, přesto však i nadále vyžadují intenzivní ošetřování. To je v první řadě zaměřeno na důslednou péči o dýchací cesty, která je nedílnou součástí komplexní léčebné a ošetřovatelské péče.

Samozřejmou součástí péče o pacienty je také intenzivní fyzioterapie významně přispívající ke zlepšení fyzického i psychického stavu.

I v případech, kdy přes všechno úsilí nejsme schopni zlepšit stav pacienta, uplatňujeme intenzivní ošetřování, principy bazální stimulace a individuální ošetřovatelskou péči.

 

DUPV

Zkratka DUPV značí domácí umělou plicní ventilaci.

 

Jako jedni z mála zdravotnických zařízení poskytujeme možnost navrácení pacienta k původnímu životu za pomoci DUPV.

 

Ve své činnosti se setkáváme s pacienty, kteří schopnost samostatně dýchat ztratili a jsou již na dechovou podporu odkázáni trvale. Jsme přesvědčeni, že i takto znevýhodnění pacienti mohou v rámci svých možností vést hodnotný život, nejlépe ve svém domácím prostředí, mezi svými blízkými. Ze svých zkušeností víme, že tam, kde to umožní stav postiženého a kde pro vzniklou situaci existuje vhodné rodinné zázemí a sociální podmínky, lze využít DUPV.

 

Dlouholeté zkušenosti s domácí umělou plicní ventilací nás vedly k otevření oddělení, kde zajišťujeme efektivnější, koordinovanější a plynulejší přechod pacienta závislém na umělém dýchání do domácího prostředí a jeho péči i mimo zdravotnické zařízení.

 

Několik desítek našich bývalých pacientů tuto možnost spokojeně využívá.DUPV podrobněji

TERAPEUTICKÉ METODY

Protože mezi naše hodnoty patří také péče starostlivá a respektující, využíváme různých terapeutických metod ke zlepšení zdravotního stavu našich pacientů a naplnění jejich potřeb.

 

Denně aplikujeme efektivní rehabilitační postupy a fyzioterapie, stejně jako ergoterapii a další doplňkové terapie, např. arteterapii, muzikoterapii nebo canisterapii.

 

Zaměřujeme se na spolupráci s rodinami nemocných v souladu s konceptem bazální stimulace. Důraz je kladen jak na zlepšení fyzické kondice pacientů, tak na jejich duševní a sociální pohodu (více o terapeutických metodách se dočtete na stránkách jednotlivých zařízení).

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Nymburce, OstravěBrně.